Xây dựng ứng dụng theo yêu cầu riêng từng khách hàng