Loại khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: