Loại khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp
Địa chỉ: 12/41 Nguyễn Nhữ Lãm, Phường Phú Thọ Hòa, Tấn Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0934940262
Fax:

Các dự án đã triển khai